Advocaat & advocatencoach
M: 06-51048496  |  T: 071-8200354

Algemene Voorwaarden

Orbis Advocatuur en Stichting Beheer Derdengelden Orbis Advocatuur

 1. Tot het kantoor Orbis Advocatuur behoort mw.mr. M-J.E Gilsing.

Opdracht
2a. Het kantoor verricht alle diensten uit hoofde van een met haar gesloten overeenkomst tot opdracht, met uitsluiting van de toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7: 407 lid 2 BW, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2b. De opdracht zal in alle gevallen leiden tot het ontstaan van een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
2c. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen het kantoor en haar opdrachtgevers, alsmede op de rechtsverhoudingen tussen de rechtspersoonlijkheid bezittende stichting: Stichting Beheer Derdengelden Orbis Advocatuur en haar opdrachtgevers en wederpartijen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2d. Het kantoor voert een opdracht uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de opdracht en de al dan niet in het kader daarvan verrichtte werkzaamheden.

Aanvaarding en opschorting
3a. De overeenkomst van opdracht wordt aanvaard onder de opschortende voorwaarde dat een door het kantoor verlangd depot binnen de door het kantoor gestelde termijn wordt voldaan.
3b. Het kantoor is gerechtigd (verdere) werkzaamheden op te schorten, indien en zodra opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot enige financiële verplichting uit hoofde van de overeenkomst van opdracht.
3c. Het kantoor geeft uitvoering aan de bepalingen van de Wet Identificatie bij Dienstverlening en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT). De overeenkomst van opdracht wordt aanvaard onder de opschortende voorwaarde dat het kantoor zich, aan de hand van een origineel en geldig legitimatiebewijs en na overlegging van een afschrift daarvan, van de identiteit van de opdrachtgever heeft kunnen vergewissen.

Hulppersonen
4. Het kantoor behoudt zich het recht voor in het kader van de uitvoering de opdracht derden in te schakelen, mits daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht wordt genomen.

Aansprakelijkheid
5a. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor, door het kantoor ingeschakelde derden, alsmede de aansprakelijkheid van de Stichting, is beperkt tot het bedrag dat ter zake door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op grond van de polisvoorwaarden niet door de verzekeraar wordt vergoed.
5b. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de door het kantoor gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door het kantoor aan de opdrachtgever in het betreffende dossier in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 10.000,00.
5c. Het kantoor is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en daaruit voortvloeiende schade van door het kantoor ingeschakelde derden.

Honorering, kosten en depot
6a. De opdrachtgever is voor de uitvoering van de opdracht het overeengekomen honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.
6b. Het staat het kantoor vrij betaling van een depot te verlangen en daarmee declaraties te verrekenen. Het depot wordt eerst verrekend met de oudste declaratie(s).
6c. In toevoegingszaken geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten, die voor rekening van de opdrachtgever komen.

Declaraties
7a. De betalingstermijn van een declaratie bedraagt 14 dagen. Dit betreft een fatale termijn.
7b. Bij het in gebreke blijven van tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd gelijk aan 15% van het opeisbare bedrag met een minimum van € 100,00 alsmede de wettelijke rente.
7c. Alleen een schriftelijke reclame ten aanzien van de declaratie die door het kantoor respectievelijk de Stichting is ontvangen binnen de betalingstermijn van die declaratie, wordt in behandeling genomen.

Toepasselijk recht
8a. Op de rechtsverhouding tussen het kantoor, dan wel de Stichting, en haar opdrachtgevers of wederpartijen, is Nederlands Recht van toepassing.
8b. Het kantoor kent een op schrift gestelde interne klachtenregeling. Opdrachtgever ontvangt op zijn verzoek een afschrift van deze regeling.
8c. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te ’s-Gravenhage.

Schakel Orbis Advocatuur in voor uw strafrecht zaak. Neem nu vrijblijvend contact op.

Cases & Quotes

Cases & Quotes >